پیچ و رولپلاک نما با تکنیک راپل

پیچ و رولپلاک نما با تکنیک راپل

انجام خدمات تعمیرات نما نصب سنگهای ریزش کرده با تکنیک کار با طناب (راپل)

پیچ و رولپلاک سنگ نما با بدون داربست با تکنیک راپل با ابزار مدرن سخره نوردی

پیچ کردن سنگ نما و نصب سنگ های ریزش کرده با تکنیک کار با طناب (راپل)بدون داربست

فرازگستر نوین ارائه دهنده خدمت پیچ و رولپلاک نما در ارتفاع با تکنیک کار با طناب (راپل) بدون نیاز به داربست

با استفاده از پیچهای 6 سانتو گالبانیزه با ابزار مدرن صخره نوردی بدون نیاز به داربست و بدون محدودیت در ارتفاع

ارائه خدمات در سراسر کشور به همراه بیمه حوادث پرسنل