شسشوی نمای ساختمان با واترسندبلاست

شسشوی نمای ساختمان با واترسندبلاست

اجرای شستشوی نمای ساختمان با دستگاه های واترسندبلاست جهت شستشوی نماهای فرسوده

شستشوی نمای ساختمان با تکنیک کار با طناب (راپل) با ابزارهای مدرن صخره نوردی صنعتی

شستشوی نما با طناب و با دستگاه های واترسندبلاست جهت رسوب زدایی و رنگ زدایی از نمای ساختمان

فرازگسترنوین ارائه دهنده خدمات نماشویی و کار در ارتفاع شستشوی نما با واتر سندبلاست را

با جدیدترین دستگاه های جت واش و با تکنیک دسترسی با طناب ارائه میدهد

به همراه بیمه مسئولیت پرسنل و بیمه حوادث شخص ثالث

ارائه خدمات در سراسر کشور در سریعترین زمان

فرازگسترنوین ارائه دهنده خدمات نماشویی و کار در ارتفاع شستشوی نما با واتر سندبلاست را

با جدیدترین دستگاه های جت واش و با تکنیک دسترسی با طناب ارائه میدهد

به همراه بیمه مسئولیت پرسنل و بیمه حوادث شخص ثالث

ارائه خدمات در سراسر کشور در سریعترین زمان