شستشوی نمای ساختمان با واترجت

شستشوی نمای ساختمان با واترجت و کار در ارتفاع

فرازگسترنوین ارائه خدمات شستشوی نما با واترجت با استفاده از تکنیک دسترسی با طناب (راپل)

شستشوی نمای ساختمان با واترجت جهت شستشوی نماهای اجری-سنگی و سیمانی و شیشه و

کامپوزیت با فشار بالای اب بدون استفاده از مواد شوینده اسیب رسان

شستشوی نما با واترجت های (300الی400 بار) بدون نیاز به داربست و کلایمر با تکنیک کار با طناب

و ابزار مدرن صخره نوردی صنعتی

فرازگسترنوین نماشویی و کار در اتفاع ارائه دهنده خدمت شستن نما با واترجت با تکنیک کار با طناب

به همراه بیمه مسئولیت پرسنک و بیمه حوادث شخص ثالث