تعمیرات روی نما بدون داربست

فرازگسترنوین کار در ارتفاع , نماشویی

(نماشویی,شستشوی نما,شستن نما,ساختمان,شستن نمای ساختمان,شستشوی نمای ساختمان,نماشویی ساختمان,شستن نما ساختمان,شستشوی نما ساختمان,کاردرارتفاع,کارباطناب,دسترسی با طناب,نماشویی با طناب,شستن نما با طناب,شستشو نما با طناب,شستن نمای ساختمان با طناب,نماشویی ساختمان با طناب,شستشوی نمای ساختمان با طناب,راپل,راپل کار,واترجت,واترسند بلاست,نما,شستشوی نما شیشه و کامپوزیت,شستن نمای شیشه وکامپوزیت,شستشوی نمای شیشه و کامپوزیت,نماشویی شیشه و کامپوزیت,)

 

1.سیمانکاری در ارتفاع بدون داربست با تکنیک دسترسی با طناب

2.لکه گیری و کنتکس در ارتفاع بدون داربست با تکنیک راپل

3.پوسته کنی کامپوزیت بدون داربست با تکنیک کار با طناب

4.تعویض شیشه در ارتفاع بدون نیاز به داربست به شیویه کار با طناب ر     راپل

5. نور پردازی وتعمیرات در ارتفاع بدون نیاز به داربست با تکنیک دسترسی با طناب