پیچ و رولپلاک نمای ساختمان

شرکت فرازگسترنوین ارائه دهنده پیچ و رولپلاک نمای ساختمان

شرکت فرازگسترنوین انجام پیچ و رولپلاک سنگ نما و نصب سنگهای ریزش کرده نما را بدون داربست و با تکنیک راپل یا همان دسترسی با طناب با ابزار مدرن صخره نوردی صنعتی ارائه میدهد

انجام پیچورولپلاک نمای ساختمان با پیچهای 6سانتی و گالبانیزه 

شرکت فرازگسترنوین پیشگام در ارائه خدمات کار در ارتفاع و پیچ و رولپلاک نمای ساختمان با تکنیک راپل

به همراه بیمه مسئولیت