رنگ آمیزی نما در ارتفاع

(فرازگسترنوین کار در ارتفاع , نماشویی)

ارائه میدهد : رنگ امیزی نمای ساختمان با استفاده از تکنیک راپل یا کار با طناب

 نقاشی نمای ساختمان

در بافتهای قدیمی که از سیمان و اجر هستند دیده میشود نمای ساختمان  انقدر مورد فرسایش قرار گرفته ظاهر نما کاملا زیبایی اولیه خود را از دست داده است  که عموما برای باز سازی این نما اقدام به رنگ امیزی  و رزین کاری آن میکنند که در گذشته بدون نصب داربست امکان پذیر نبود و این روند علاوه بر زمانبر بودنو بسته شدن راه تردد در معابر وبه همراه داشتن هزینیه بالا خطرات جانی را نیز در کنار خود داشت

فرازگستر نوین برای سهولت و سرعت بخشیدن کار  رنگ امیزی نما را  در ارتفاع با تکنیک دسترسی با طناب (راپل) برای شما انجام میدهد که در این میان مسلما هزینه نصب داربست از هزینه های کار فرما حذف خواهد شد

 ارائه کار در ارتفاع (کار با طناب) در سریعترین زمان در سراسر کشور با کادر اجرایی مجرب با بیمه حوادث