شستشوی نمای تماشاخانه سنگلج

شستشوی نما ورزین کاری ساختمان تماشاخانه سنگلج

میدان امام خمینی -خیابان بهشت-تماشاخانه سنگلج

ارائه از فرازگسترنوین پیشگام در ارائه خدمات نماشویی و کار در ارتفاع